De macht van motivatie: De zeven wetten van return, resultaat en rendement

Ondernemen
Jo De Poorter
yes - no

Het is niet te koop want het is onbetaalbaar. Het is onmogelijk ergens te halen, maar het maakt het onmogelijke haalbaar. En het is niet te schatten maar het maakt zelf een schat: aan inzet, afzet, tegoed en tevredenheid. Het is de kracht van von Goethe, Michelangelo, Churchill en Jobs en het kan ook die van u zijn. Met de zeven onderstaande wetten wordt u de weg gewezen naar meer resultaat en rendement door: de macht van de motivatie.

"Niemand kent of begrijpt iemand anders dan alleen zichzelf'', wist auteur John Steinbeck. Als je de ander wil begrijpen, kan je maar best doen alsof hij is zoals jij bent. Als je weet wat jou beweegt, kan je ook een indruk krijgen van wat de ander beroert. Motivatie is vaak een complex en uniek netwerk van verlangens, drijfveren en wensen die je kan sturen en versterken om samenwerking, efficiëntie, sfeer, en uiteindelijk resultaat en rendement te beïnvloeden.

Het woord "motivatie'' stamt van het Latijnse "movere'' wat zoveel wil zeggen als: bewegen, in actie komen. Tegenwoordig wordt het omschreven als: een nood, verlangen of een emotie die je aanzet om een daad of taak te verrichten. Maar hoe leg je het aan boord om die nood, dat verlangen of die emotie op te wekken? Er zijn zeven belangrijke technieken waarop het de toewijding, energie in de inzet aanzienlijk kan verhogen.

 • Wees zelf gemotiveerd
 • Kies gemotiveerden
 • Zet uitdagende, maar haalbare doelstellingen
 • Ga vooruit
 • Behandel individueel
 • Verloon, eerlijk
 • Geef erkenning

Wees zelf gemotiveerd

Leiden door voorbeeld, het is niet wat je zegt dat je doet, wat ik volg, maar wat je doet, waar ik naar kijk en luister. Zeg het niet, maar laat zien hoe het moet. Wees enthousiast, spontaan, druk je ware zelf uit en relativeer je persoon en je prestaties. Door zelf het voorbeeld te stellen, hou je aan jouw deel van de afspraak. Die afspraak ligt vast in het contract dat je met je medewerkers of je klanten gemaakt hebt, voor eens stuk geschreven, maar voor het grootste deel ongeschreven.

Een essentieel onderdeel van motivatie is: engagement, de beslissing waarvan er geen weg terug is, een keuze die doordrenkt met enthousiasme, doorzetting, energie en goede wil.

Kies gemotiveerden

Sla het varken niet om het te laten zingen. Je wordt zelf moe en het beest beleeft er ook geen plezier aan. Verkoop het varken voor zijn spek en koop een kanarie. De oude Grieken (de nieuwe niet meer – nvdr) wisten het al: talent en motivatie gaan hand in hand. Mensen houden van wat ze doen omdat ze er goed in zijn, en ze zijn er goed in, omdat ze ervan houden. Efficiënte professionele motivatie is een driecomponentenlijm die niet werkt als een van de drie ontbreken: inzet, vaardigheid, persoonlijkheid. Verder wordt motivatie gestut door de volgende randvoorwaarden: energie, toewijding, vastberadenheid, bekwaamheid, verantwoordelijkheid, genoegen en focus.

Zet uitdagende, maar haalbare doelstellingen

De vraag stellen en zorgen dat er een antwoord komt. Dat is de taak van de ondernemer. Wat moeten we hier doen? En, hoe gaan we dat doen? De taak omvat altijd een moeilijkheid en een eis. Als het makkelijk zou zijn, was het geen taak. De psychologie van de werkeloosheid leert ons dat mensen zonder een baan "de eisen en de discipline missen van een extern gestelde taak.''

Een schip is veilig in de haven, maar is daarvoor niet gebouwd. Het is de missie van de leider om te gidsen, weg van het makkelijke en het middelmatige, naar het hogere en het hemelse. Dat is onmogelijk zonder doelen te stellen. En doelen worden bereikbaar gemaakt door ze op te delen in kleinere subdoelen, die in tijd en omvang vast te bepalen zijn en dus te bereiken. Of zoals Winston Churchill het formuleerde:"Het is vaak niet voldoende om je best te doen, we moeten vaak gewoon doen wat nodig is. ''

Ga vooruit

Hoe belangrijker de taak is, hoe groter de drang om die af te maken. Afmaakdwang, wordt dat genoemd in de literatuur. Hoe belangrijker de opdracht, hoe groter ook het belang van feedback. Feedback is een term die oorspronkelijk stamt uit het jargon van de elektronica. Het is een onderdeel van de output die als input teruggestuurd wordt naar de bron. Zonder feed back is er geen sturing, zonder sturing is er geen richting zonder richting geen doel.

Feed back bestaat uit informatie, sturing en correctie maar ook bevestiging, voeding en lof. De waarde benoemen van de inspanning draagt bij tot het opstuwen ervan. Een stap hoger dan feed back staat het niveau, de inspiratie. Inspiratie is informatie die niet enkel het hoofd maar ook het hart voedt.

De tien technieken van de inspiratie zijn:

 • Stel de waarde van het doel
 • Spreek de taal van de emotie
 • Verschaf de helderheid van de missie
 • Vermeld het waarom, naast het wat en het hoe
 • Deel het hoofddoel op in subdoelen
 • Etaleer de beschikbaarheid van de instrumenten
 • Wijs op de aanwezigheid van het materiaal en de bronnen
 • Loof de kwaliteit van de groep
 • Verduidelijk het niveau van de participatie
 • Bewijs het zinvolle van het plan

Behandel individueel

Koester de kwaliteiten van ieder individu apart. Waardeer ze afzonderlijk. Erken hun eigenheid en uniciteit. Hoe leg je dat aan boord? Enkele vuistregels:

 • Geef vertrouwen. Eerst jezelf en vervolgens ook de anderen. Er is geen wezenlijke communicatie mogelijk zonder vertrouwen.
 • Verleen autonomie. Besef dat er nood is om zichzelf uit te bouwen tegen anderen. Erken dat en ondersteun het.
 • Steun initiatief. Steun en koester de kracht die aanzet tot beginnen.
 • Beloon industrie. Heb oog voor roeping, vervulling en passie. Benoem het en beloon het.
 • Bewaar integriteit. Benoem de waarden binnen en buiten de mens en de behoefte om daaraan te voldoen.
 • Zorg voor veiligheid. Behoefte aan geborgenheid, bescherming en omsluiting.
 • "De mens is sterker dan staal, harder dan steen en zo teer als roos.'' heeft Steve Jobs ondervonden, daarom hanteerde ook hij: het spectrum van de aanmoediging.
 • Vertrouwen: verschaf hoop, spirit en actieve hulp.
 • Verwarmen: geef moed, kracht en ondersteuning.
 • Vervullen: verleen enthousiasme, richting en opheffing.
 • Verheffen: ga activeren, aanzetten en aansporen.

Verloon eerlijk

Wat is eerlijk? Doorgaans wordt in verloningstheorie aanvaard: wat je terugkrijgt in verhouding tot de bijdrage die je geleverd hebt. Maar, wat is die exacte verhouding?

Volgens de Romeinen was rechtvaardigheid "de constante en onophoudelijke wil om te geven wat iedereen toekomt'. Zelfs als dit principe met zorg gehanteerd wordt, kan bij een verhoudingsgewijze, redelijke financiële beloning toch de schijn van oneerlijkheid ontstaan. Dan zakt de moraal en daalt de motivatie. Daarom is het aangewezen om verloning niet louter uit financiële substanties te laten bestaan.

Geld is perfect meetbaar maar zelden de ultieme maatstaf voor efficiënte professionele honorering. Het geloof in de Middeleeuwse doctrine dat er voor ieder werk een juiste beloning bestaat, zijn we onderweg kwijtgeraakt. We aanvaarden tegenwoordig dat de markt speelt en dat vraag en aanbod een wezenlijk onderdeel uitmaakt. Daarom wordt rechtvaardigheid tegenwoordig vaak gedefinieerd als: de perceptie in de grenzen van de redelijkheid dat een verloning binnen de gangbare normen valt.

Geld heeft absoluut een aantal positieve functies in het beloningproces. Dit zijn de belangrijkste.

 • Wisselfunctie. Een ruilmiddel voor goederen en diensten. Basisbehoeftes, maar ook hogere verlangens naar opvoeding, cultuur en ontwikkeling.
 • Rijkdomverwerving. Opslaan van middelen en koopkracht.
 • Vergelijkingsmechanisme. Geld is exact te meten. Het is een ideale maatstaf om je af te meten aan andere mensen of organisaties. Daarnaast is het ook een individueel ijkpunt voor eigen groei en evolutie.
 • Erkenningspunt. Manier om bevestiging en waarde vast te leggen. Bonussen, prijzen, cadeaus.

Een ander verloningsinstrument is het winstdelingssysteem dat een resultaatsgebonden bonus in het vooruitzicht stelt, is de incentive. Het is een strategische manier om prestatie en beloning aan mekaar te koppelen. Recent onderzoek toont aan dat incentives, indien goed geconstrueerd en in mekaar gezet, het rendement tot 25 % kunnen verhogen. De prestatiegerelateerde verloning is vaak in principe zinvol maar moeilijk in praktijk te realiseren. Het ideale systeem is een mengvorm tussen een vaste en een variabele verloning.

Geef erkenning

Het niet erkennen van bijdragen, daden of inspanningen resulteert vaak in het zich ongezien, ongewaardeerd en onbeloond voelen. Dat resulteert uiteindelijk tot een daling van de inzet, energie en humeur. Het verlenen van erkenning, formeel of informeel, zorgt er aan de andere kant voor dat de waarde van de specifieke bijdrage benoemt en versterkt wordt. Om het effectief te laten zijn. moet het weliswaar voldoen aan de volgende kenmerken. Het moet: fair zijn, over echte prestaties gaan en gelijkwaardig verdeeld worden een doel dienen, in verband staan met de doelstelling van de onderneming of het algemeen belang dienen waarde weerspiegelen, bij voorkeur de kernwaarden van het bedrijf publiekelijk gebeuren, informele erkenning kan zijn nut hebben maar het openbaar uiten van waardering doet het belang exponentieel toenemen oprecht zijn, het moet een eerlijke uiting zijn van een oprechte lof gebaseerd op werkelijke verdiensten, onoprechtheid wordt meteen gedetecteerd.

Erkennen of herkennen komt eigenlijk van" opnieuw kennen en dat benoemen''. Het is daarbij essentieel dat je de naam van het of de erkende gebruikt en noemt. Generaal Xenofon was een leerling van Socrates. Eén van zijn belangrijkste taken beschouwde hij het memoreren van de namen van zijn officieren. Een timmerman en een arts kent toch ook alle benamingen van zijn instrumenten. Het leren, bijhouden en noemen van persoonsnamen van hun ondergeschikten was ook een techniek van Napoleon, Julius Caesar en Alexander de Grote.

Erkenning kan je benoemen in woorden maar ook vorm geven in daden of attenties: een vrije dag, een teambuildingactiviteit, een receptie, theatertickets, een reis of zelfs een eervolle opdracht.

De vermaarde dirigent Otto Klemperer wordt beschouwd als één van de belangrijkste orkestleiders van de 20ste. Daarom verwachtte hij altijd alleen het allerbeste van zijn muzikanten. Maar met complimenten was hij nooit overdreven. Tot hij na een opvoering zei:"Goed''. Het orkest was zo geschrokken en gecharmeerd dat ze spontaan in een applaus uitbarsten waarop hij zei:"Zo goed was het nu ook weer niet''

Begin

Voor je begonnen bent, is er nog: de aarzeling, de twijfel, de bedenking, de mogelijkheid om terug te krabbelen, het inefficiënte van de verwachting en de aanloop. Eens je begonnen bent, aan welke onderneming of initiatief dan ook is er maar één elementaire onvervreemdbare waarheid: het moment dat je jezelf definitief engageert om te starten, schakelt zich een soort algehele voorzienigheid in die zich ontplooit in tastbare en ontastbare hulp, inzichten en werkelijke steun die zonder de start en het initiatief niet zouden ontstaan zijn, waarvan je nooit gedacht of gehoopt had dat het zou gebeuren. Wat je ook wil, doet of droomt, je kan het beginnen. Begin heeft genialiteit, kracht en magie in zich. Begin daarom meteen. Begin onverschrokken. Begin nu.

Johann Wolfgang von Goethe

De Italiaanse kunstenaar Michelangelo lag op zijn rug op een metershoge stelling de laatste details af te werken van het plafond van de Sixtijnse Kapel, toen hem gevraagd werd waarom hij zoveel energie en inspanning stak in iets waar niemand ooit dichtbij genoeg zou komen om te zien of de details nu slecht, goed of meesterlijk waren. "Maar ik zal het weten'' antwoordde Michelangelo beslist. De ernst in trots. De aandacht voor detail. De tijd en energie om het beter te doen dan nodig, meetbaar of merkbaar. De verantwoordelijkheid die verder gaat dan het controleerbare. Het zelfkritische op eigen vaardigheid en inspanning. Al deze onmeetbare en oncontroleerbare maar bepaald hooglijk renderende kwaliteiten, wordt het Michelangelo-effect genoemd.

Webdesign Desk02