De strategische waarde van de Belgische havens wordt nog vaak onderschat

Freddy Michiels
Haven, Transport & Logistiek
grootste containerschip (4)0003

ING België liet een studie uitvoeren door Professor Theo Notteboom van het Institute of Transport and Maritime Management Antwerp (ITMMA, Universiteit van Antwerpen). De studie “Strategic evaluation of the Belgian port sector and accompanying services” biedt een strategische inkijk op wat de Belgische havens bijdragen bovenop hun klassieke economische waarde, zoals jaarlijks berekend door de Nationale Bank. Studie ING schat strategische waarde van de Belgische havens op 45 miljard euro, 60% meer dan hun klassieke economische impact

Tegenwoordig worden de havens gezien als onafhankelijke commerciële ondernemingen gericht op volledige kostendekking en een snelle reactie ten overstaan van de klant. De economische effecten van de zeehavenactiviteiten zijn niet langer beperkt tot de lokale omgeving, maar zijn verspreid over een veel groter geografisch gebied en over een groot aantal internationale spelers.

Bram Debruyne (Manager Business Desk Havens ING België): “De sector transport en logistiek is slechts een van de sectoren waarop ING België zich focust. Om deze sectorbenadering mee te ondersteunen, publiceert het ING economisch studiebureau kwartaalrapporten over de binnenvaart en de transport logistieke sector. Daarnaast investeert ING België doelbewust in rapporten en studies rond actuele maritieme, transport en logistieke thema’s en in een nauwe en vruchtbare samenwerking met Professor Theo Notteboom en het ITMMA. Deze resulteerde reeds in de studies ‘de economische analyse van de Rijn Schelde Delta’, ‘break bulk in de Belgische havens’, ‘de warehousing en distributiemarkt in Noord West Europa’ en de ‘economische analyse van de volatiliteit en onzekerheid in de Belgische havens’”

Havens zijn meer dan toegevoegde waarde- en jobmachines

Vrachtbehandeling is de kern van de raison d'être van de havens. De efficiëntie en effectiviteit waarmee het laden en ontladen plaatsvinden in een haven zijn belangrijke pijlers voor de concurrentiepositie. Transport, opslag en overslag van goederen zijn in principe afgeleide economische activiteiten. Als er geen winning is van grondstoffen, geen productie van tussen- en eindproducten of geen verbruik van deze goederen, is er bijgevolg ook geen vraag naar vrachtvervoer, opslag en vrachtbehandeling. Dit wil zeggen dat er bijgevolg zonder havens een groot deel van onze economie zou herlokaliseren. Kwalitatieve factoren geven aanleiding tot extra strategische waarde voor de rest van de Belgische economie. Bedrijven die elders in België gevestigd zijn krijgen toegang tot multimodaal vervoer van hoog niveau en een verbeterde kennis en energie-infrastructuur.

Didier Keters (Sector Head Utilities, Transport & Logistics bij ING België: “Sterke havens en evensterke cluster netwerken zullen dankzij de opgebouwde specifieke kennis, netwerkeffecten en connectiviteit onze economie ver buiten de traditionele havengrenzen ondersteunen. Het aanzuigeffect zal zich ook internationaal laten voelen omdat buitenlandse ondernemingen zullen kiezen om te investeren in (nieuwe) Belgische vestigingen.”

 

Wat is de strategische waarde van onze havensector?

De strategische waarde van de havens kan op verschillende manieren gemeten worden. In de studie gebruiken we een combinatie van methodes die uiteindelijk een schatting van 45 miljard euro oplevert. Een getal ongeveer 60 procent hoger dan de klassieke economische impact van de havens zoals berekend door de Nationale Bank. Deze waarde wordt gegenereerd door een schatting van verhoogde transportkosten voor bedrijven, de omvang van de geschatte relocatie en de kwalitatieve aspecten van havens die de toegevoegde waarde van andere bedrijven verhogen. Deze kwalitatieve aspecten omvatten onder andere: het aantrekken van leader firms, toegang verlenen tot globale markten, een verbeterd infrastructuur netwerk, verhogen van de zichtbaarheid van de Belgische economie t.o.v. buitenstaanders; het aantrekken van innovatieve gespecialiseerde clusters en het aantrekken van cargo die niet enkel voor de Belgische markt is bestemd.

Het maximaliseren van deze strategische waarde kan op verschillende manieren gebeuren. Het verbeteren van de beschikbaarheid en kwaliteit van bepaalde technische en havengerelateerde profielen op de jobmarkt in combinatie met het vergroten van de zichtbaarheid van havenactiviteiten is één sleutelpunt. Verder kan het creëren van een maritieme cultuur die voor extra steun zorgt bij de sociale stakeholders enorm helpen. Binnen de havens zelf kan een hernieuwde focus op micro en innovatieve clusters in combinatie met een drive voor circulaire economie ons havennetwerk alleen maar ten goede komen.

Webdesign Desk02