‘Drie maand huurwaarborg kan echt niet’

Freddy Michiels
Bedrijfsvastgoed & Immo
Van den Bossche Freya.jpg(image/jpeg)

Vlaams minister van Wonen Freya Van den Bossche is gekant tegen het voorstel om de huurwaarborg opnieuw op te trekken tot drie maanden huur. ‘Voor veel huurders is dat onbetaalbaar’, zegt Van den Bossche. ‘We gaan de klok geen tien jaar terugdraaien. Er zijn ook oplossingen die tegelijk goed zijn voor eigenaar én huurder.’ De vraag was oorspronkelijk gekomen van CD&V.

Een groot deel van de huurders in Vlaanderen behoort tot de meest kwetsbare groep gezinnen. Zo is het aandeel van eenoudergezinnen, bij wie het armoederisico veel groter is, meer dan dubbel zo groot bij huurders als bij eigenaars. Vaak heeft een huurder het al niet makkelijk om de maandelijkse huur te betalen. Als ze daar na een verhuis – op een moment dat ze de vorige huurwaarborg nog moeten terugkrijgen - nog eens drie maanden huur bovenop moeten doen, wordt het helemaal onbetaalbaar. Daarom vindt minister Van den Bossche het een bijzonder ongelukkig signaal dat CD&V er vandaag voor pleit om de huurwaarborg opnieuw op te trekken tot 3 maanden huur, terwijl die in 2007 nog teruggebracht werd tot twee maanden huur.

Freya Van den Bossche: “Vergeet niet dat gezinnen tegelijk ook nog eens de huur voor de eerste maand moeten betalen. In de praktijk komt dat dus al neer op drie maanden. Op een moment dat steeds meer gezinnen het moeilijk krijgen om de rekeningen te betalen, kan je het die kwetsbare groep niet nog moeilijker maken.”

Er zijn andere oplossingen mogelijk

Vanzelfsprekend heeft minister Van den Bossche ook oor naar de bekommernissen van de verhuurders.

Freya Van den Bossche: “Het is in het belang van alle huurders dat er een voldoende groot, kwalitatief aanbod aan huurwoningen blijft bestaan. Daarom moeten we erover waken dat het voor eigenaars ook aantrekkelijk blijft om te verhuren. Maar daarom hoeven we nog niet terug te grijpen naar recepten uit het verleden. Er zijn andere oplossingen die zowel de huurder als de verhuurder vooruit helpen.”

Van den Bossche verwijst onder meer naar het huurgarantiefonds dat de Vlaamse regering heeft goedgekeurd en op 1 januari 2014 in werking treedt. Eigenaars die zich bij het fonds aansluiten, verzekeren zich tegen wanbetaling. Wanneer hun huurder, bijvoorbeeld door jobverlies of ziekte, de huur niet meer kan betalen, kan de vrederechter uit het fonds putten om die moeilijke periode te overbruggen. Goed voor de eigenaar, want die krijgt zijn geld. Goed voor de huurder, want die komt niet van de ene dag op de andere met zijn gezin op straat te staan en krijgt even de tijd om zijn zaken opnieuw op orde te krijgen.

Freya Van den Bossche: “ “Op die manier is er ook geen enkele noodzaak om de huurwaarborg op te trekken als een soort van verzekering tegen wanbetaling”.

Daarnaast pleit de minister voor de oprichting van een centraal huurwaarborgfonds dat instaat voor de inning en de betaling van de huurwaarborg.

Freya Van den Bossche: “Zo’n fonds zou het mogelijk maken dat huurders hun waarborg in schijven betalen, of dat ze hun nieuwe waarborg betalen met de waarborg die ze terugkrijgen van hun vorige woning. Op die manier krijgen ze wat meer ademruimte. En tegelijk hoeft de verhuurder niets te vrezen: het fonds zou ervoor zorgen dat hij zijn waarborg netjes op tijd krijgt. Voor sociale woningen heb ik al zo’n huurwaarborgfonds ingevoerd. Zodra Vlaanderen bevoegd is, belet niets ons om dat ook voor private huurwoningen te doen. Maar de federale overheid kan daar uiteraard ook al meteen werk van maken.”

Webdesign Desk02