Het belang van tijdig protest van een factuur

Jan Bergmans
Handels- & Vennootschapsrecht

In geval van laattijdig protest door de klant, wordt de factuur geacht aanvaard te zijn.

Het volgende deed zich voor: de auto van de heer X werd onderhouden door garagist Y. Mijnheer X bracht zijn voertuig binnen begin september en het voortuig werd door de garagist enkele dagen nadien hersteld. De wagen werd afgehaald door mijnheer X en in ontvangst genomen. Mijnheer X ontvangt pas op 13 december de factuur voor de herstelling door de garagist. Mijnheer X betaalt de factuur niet en betwist de factuur op 13 mei van het daaropvolgend jaar. Mijnheer X stelt in zijn protest dat de herstelling slecht is uitgevoerd, dat er geen offerte werd opgemaakt of bestelbon en dat men hem ook niet heeft meegedeeld welke werken er zouden uitgevoerd worden. De garagist van zijn kant stelt dat er nooit overeengekomen was dat er eerst een offerte zou opgemaakt worden en dat het protest van de heer X laattijdig is.

Het Hof van Beroep van Antwerpen aanvaardde in deze zaak dat het niet gebruikelijk is om voorafgaandelijk een offerte op te maken, temeer daar er tussen partijen blijkbaar een vertrouwensrelatie bestond. Nochtans raad ik de handelaars onder U aan om zich zoveel als mogelijk van een overeenkomst te voorzien, ter ondersteuning van de facturatie. Met andere woorden, het kan nooit geen kwaad om een ondertekende offerte of een bestelbon van uw klant in uw dossier te hebben. Het Hof van Beroep stelde wel dat de garagist moest bewijzen dat de uitgevoerde werken werden aanvaard door mijnheer X. Deze aanvaarding kan evenwel stilzwijgend gebeuren.

In casu werd de stilzwijgende aanvaarding van de heer X afgeleid uit het feit dat hij de factuur pas 5 maanden na datum geprotesteerd had en uit het feit dat hij de wagen in ontvangst had genomen en er verschillende maanden mee gereden had zonder enig voorbehoud te formuleren of iets te betwisten. Derhalve werd hij veroordeeld om de factuur t.b.v. 3.384 euro te betalen.

Webdesign Desk02