Het vergunningsbeleid van de Vlaamse Regering moet eenvoudiger en sneller kunnen

Redactie
Overheid

De Vlaamse Regering erkent dat er problemen bestaan bij de procedures met betrekking tot het toekennen van vergunningen door de overheid. Dit blijkt ook uit het regeerakkoord waarin staat aangegeven dat het te lang duurt alvorens projecten kunnen gerealiseerd worden.  Daarom hebben de commissies Berx en Sauwens zich vorig jaar gebogen over de noodzakelijke versnelling van investeringsprojecten. De Vlaamse Regering maakt hier dan ook een absolute prioriteit van. Hierna de nota met de goede voornemens.

Conform de resultaten van deze commissies dient er gewerkt te worden aan een projectgedreven aanpak. Op die manier wordt afgestapt van een dubbele benadering waarbij onnodige planprocessen moeten doorlopen worden. Een geïntegreerde projectplanbenadering kan voor veel concrete projecten een enorme tijdswinst betekenen.

Er werden al enkele concrete stappen gezet en er zijn nog een heel aantal maatregelen die op korte termijn zullen worden geïmplementeerd.

1. VEREENVOUDIGING VAN DE REGELS

 • Sinds april vorig jaar kan er voor grote projecten van minstens 500 m² een projectvergadering aangevraagd worden. Daardoor kan de investeerder al vooraf met de gemeente en andere betrokken administraties samen zitten om het project te bespreken. De Vlaamse regering heeft opdracht gegeven aan de betrokken administraties om coherent op te treden. In een moderne samenleving past geen hokjesdenken. Op 4 maart keurde de Vlaamse Regering nog een aantal maatregelen goed in het kader van de versnelling en vereenvoudiging van procedures. Daarbij werden onder andere de voorwaarden om de projectvergadering te organiseren, versoepeld.
 • Een projectvergadering kan nu al aangevraagd worden vanaf het ogenblik dat twee externe adviezen nodig zijn.
 • Sinds 1 december 2010 geldt voor heel wat werken enkel de meldingsplicht, waarbij voor een aantal eenvoudige werken alleen een melding bij de gemeente volstaat. Nog interessanter is dat ondernemingen op een industrieterrein nu geen bouwvergunning meer moeten aanvragen voor een uitbreiding of verbouwing, als de uitbreiding van het gebouw opgenomen is in de milieuvergunning.
 • Op korte termijn zullen nog enkele aanpassingen aan decreten en besluiten doorgevoerd worden, die ook tot direct resultaat moeten leiden. Die zullen onder meer gaan over een parallel traject van de project-mer met de bouwaanvraag en over de uitbreiding van werken die mogen vergund worden in afwijking van de planologische bestemming.
 • Van cruciaal belang is dat de overheid met één stem spreekt opdat diverse diensten elkaar niet tegenspreken of tegen elkaars beslissingen in beroep gaan. Ook daar maken we werk van.
 • De Vlaamse Regering maakt ook werk van de verdere implementatie van e-government. De digitale bouwvergunning wordt zo snel mogelijk operationeel gemaakt.
 • De Vlaamse Regering maakt werk van de integratie van bouw- en milieuvergunning. Er zijn vandaag nog een aantal adviezen en machtigingen die moeten worden aangevraagd los van de vergunningsprocedures. Door de wijziging van de decreten en uitvoeringsbesluiten wordt dit allemaal geïntegreerd. Een volgende fase zal bestaan in het afschaffen van een aantal bindende adviezen en machtigingen.
 • Binnen de eerder genoemde beslissing van de Vlaamse Regering van 4 maart, werden nog andere ‘quick wins’ gerealiseerd, onder andere de herpositionering van de Strategische Adviesraad Ruimtelijke Ordening (SARO) en een aantal wijzigingen aan de Vlaamse Codex. Maar er volgen nog meer maatregelen. Minister Schauvliege, minister Crevits en minister Muyters werken aan een volgend pakket maatregelen.

2.KLANTVRIENDELIJKHEID BIJ OVERHEIDSDIENSTEN

Behalve de vereenvoudiging van de regels, is er uiteraard ook de klantvriendelijke houding bij de overheidsdiensten. De Vlaamse Regering wil werk maken van een meer geïntegreerde benadering van ondernemers. Dat werd daarom opgenomen als eerste project in het programma ‘slagkrachtige overheid’ van de Vlaamse Regering. Een geïntegreerde benadering steunt op vier pijlers:

 • Ten eerste moet er een duidelijke en homogene bevoegdheidsverdeling tussen en binnen bestuursniveaus en betrokken overheidsdiensten zijn.
 • Ten tweede moet elke overheidsdienst een duidelijke oplijsting maken van reglementen en diensten die er zijn ten aanzien van de ondernemers, en deze permanent up-to-date houden.
 • Ten derde moet er per bestuursniveau een duidelijk en herkenbaar aanspreekpunt zijn, zowel fysiek als digitaal
 • En tot slot moeten de verschillende aanspreekpunten, los van het bestuursniveau, als een netwerk opereren en ondernemingsdata onderling uitwisselen, zodat ondernemers niet telkens dezelfde gegevens moeten doorgeven aan verschillende diensten.

BEDRIJVENTERREINEN

Met betrekking tot de bedrijventerreinen beogen we met het kaderdecreet, waarvoor de Vlaamse Regering een procesnota heeft opgesteld, onder meer een betere monitoring van de vraag ten opzichte van de behoefte. Daarbij zullen ook instrumenten voorzien worden voor een snellere realisatie van een bestemd terrein.

Webdesign Desk02