Stad Antwerpen en Vlaanderen lanceren duurzaam bedrijventerrein Blue Gate Antwerp

Redactie
Haven, Transport & Logistiek
Blue Gate Antwerp
Blue Gate Antwerp
Blue Gate Antwerp
Blue Gate Antwerp

Dinsdag 21 juni 2011 stelde Blue Gate Antwerp nv zijn Strategisch Masterplan voor. Dat plan vormt het kader voor de ontwikkeling van een eco-effectief watergebonden bedrijventerrein. Blue Gate Antwerp is een initiatief van stad Antwerpen en Vlaanderen. Het initiatief heeft meerdere doelen en moet van Antwerpen een voorbeeld van duurzaam ondernemen worden.

In het zuiden van Antwerpen, op de site van het vroegere Petroleum Zuid, komt een nieuw bedrijventerrein, zoals we reeds eerder hebben gemeld in dit blad. Ondertussen zijn de details ook bekend gemaakt. Blue Gate Antwerp wordt één van de belangrijkste economische projecten uit de regio en zal in een eerste fase 1500 à 2000 jobs genereren.

Duurzaamheid als rode draad

Duurzaamheid wordt de rode draad op Blue Gate Antwerp. Eco-effectiviteit is het richtinggevende principe. Dat betekent het sluiten van kringlopen: geen afval, maximaal hergebruik van water, materialen en energie. Nieuwe en innovatieve concepten op dat vlak zullen zorgen voor een unieke locatie voor groene bedrijven. Zo zal Blue Gate Antwerp een eigen productie van hernieuwbare energie opstarten. Het wil daarmee sterker scoren dan de CO2-neutraliteit die Vlaanderen voorschrijft voor bedrijventerreinen. Een doorgedreven mobiliteitsbeleid (modal split 50-50, focus op binnenvaart, uitbouw van openbaar vervoer en een sterk fietspadnetwerk) moet die doelstelling mee helpen realiseren.

Robert Voorhamme, Antwerps schepen van werk, economie, onderwijs en middenstand: “Blue Gate Antwerp wordt één van de belangrijkste economische dossiers van de stad. Het innovatief en duurzaam karakter moet Antwerpen ook internationaal op de kaart zetten en onderscheiden. Het wordt een terrein dat zo’n hoogwaardig imago heeft, dat het op zich een meerwaarde is om er als bedrijf gevestigd te zijn.”

De uniciteit van het nieuwe bedrijventerrein wordt ook bepaald door de combinatie van de omvang (113 hectare, waarvan 14,5 hectare groene corridor), de ligging pal naast de stad en aan de Schelde.

Vier activiteiten

Blue Gate Antwerp zal focussen op vier belangrijke economische activiteiten: slimme logistiek, eco-productie, onderzoek & ontwikkeling, en energie.

De logistieke zone zal aansluiten op de kademuur die volledig gerenoveerd wordt. De renovatie zal in 2012 aangevat worden. Door goederen te bundelen, binnenvaart te gebruiken en allerlei slimme logistieke principes toe te passen, zal de logistieke keten van bedrijven verbeterd worden. Verder zal de logistieke zone een primeur voor Antwerpen bevatten. Er wordt een stadsregionaal distributiecentrum gebouwd. Dat zal zorgen voor de gebundelde belevering van handelszaken en bedrijven in de stad. Op die manier worden vrachtwagens uit de stad gehouden.

Het tweede grote economische blok op Blue Gate Antwerp wordt een zone voor productie. Op het terrein wordt ruimte voorzien voor hoogwaardige productiebedrijven die werken volgens eco-effectieve principes. Zo moet een cluster van bedrijven ontstaan die duurzaamheid hoog in het vaandel dragen. De productiebedrijven zullen maximaal gebruik maken van het watergebonden karakter van het terrein om goederen aan– en af te voeren.

Derde pijler van Blue Gate Antwerp is de zone voor onderzoek & ontwikkeling. Ook hier is duurzaamheid een richtinggevend principe. Zowel privébedrijven als universiteiten, sectorfederaties en overheden kunnen met hun O&O-afdelingen op Blue Gate Antwerp terecht.

De vierde pijler wordt de energiepoot van Blue Gate Antwerp. Het bedrijventerrein ambieert een omschakeling naar hernieuwbare energiebronnen. Het wil een voorloper zijn in de energierevolutie. Op termijn moet Blue Gate Antwerp meer duurzame energie opwekken dan verbruiken.   

Een ViA-project bij uitstek

Blue Gate Antwerp is hét project dat ViA (Vlaanderen in Actie) in nagenoeg al haar aspecten en ambities weerspiegelt. Binnen ViA zet de Vlaamse Regering sterk in op de toekomst van de industrie. Dat gebeurt via een ‘Nieuw Industrieel Beleid’. Meer bijzonder gaat er aandacht naar kennis & ontwikkeling, duurzaamheid & CO2-reductie, snelle intelligente netwerken… Blue Gate Antwerp sluit perfect aan bij dit “Nieuw Industrieel Beleid”.

Ook focust Blue Gate Antwerp op innovatie en internationalisering, twee belangrijke pijlers van ViA. Verder past de logistieke zone met z’n slimme logistiek en stadsregionale distributie perfect in de ViA-doorbraak ‘Flanders Logistics’.

Hilde Crevits , Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken: “Blue Gate Antwerp is een ambitieus project waar de Vlaamse Regering haar schouders onder zet. Het project sluit aan bij de ambities van Vlaanderen in Actie en een slagkrachtige Vlaamse overheid. Via een nieuwe logistieke zone wordt er gekozen voor duurzame mobiliteit. In het luik mobiliteit gaat er veel aandacht naar de binnenvaart, goed openbaar vervoer, het fietsnetwerk en bedrijfsvervoersplannen. Vooral de binnenvaart speelt een grote rol in het project. Blue Gate zal onder meer gebruik maken van het bestaande kaaimuurprogramma waarbij Vlaanderen 80 procent van de investering van de renovatie van de bestaande kaaimuur zal betalen, en de privésector 20 procent. Dankzij dat programma zijn er in de loop van de jaren al 4,7 miljoen vrachtwagenritten vermeden.”

Complexe herontwikkeling

Petroleum Zuid werd in 1902 ingehuldigd als de petroleumhaven van Antwerpen. In de periode 1960-1990 verdwenen de bedrijven naar het havengebeid in het noorden van Antwerpen. Sindsdien heeft de natuur het gebied overgenomen, maar die groene natuur verbergt een aanzienlijke bodemverontreiniging met minerale olie, zware metalen en PAK’s (Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen). Een sanering van de grond en het grondwater is dan ook noodzakelijk.
Blue Gate Antwerp is ook een terrein dat tot nu toe grote waterproblemen kent. Om die op te lossen en om tegemoet te komen aan de nieuwe Sigma-hoogte aan de Schelde zal het terrein aanzienlijk opgehoogd worden. Zo zal een heel nieuw landschap ontstaan. Het Strategisch Masterplan geeft voor de inrichting ervan belangrijke aanzetten. Door de complexiteit van het terrein (bodem, water, reliëf) is echter nog meer studiewerk noodzakelijk om een volledig uitgewerkt inrichtingsplan op te stellen.

Dit studiewerk wordt een belangrijke opdracht die in het volgende anderhalf jaar zal uitgevoerd worden. In die periode loopt de project-MER die begin 2013 afgerond zal worden. Tegelijkertijd wordt gewerkt aan een beeldkwaliteitsplan, want Blue Gate Antwerp heeft ook op het vlak van beeldkwaliteit, architectuur en materialengebruik hoge ambities.

Eens er definitieve keuzes gemaakt zijn in de nu nog voorliggende vragen rond sanering, waterhuishouding enzovoort, zal Blue Gate Antwerp de toetreding van een privépartner in het project afronden. Het wordt dan een PPS-project waarbij echter de publieke ambities gegarandeerd worden. Die ambities zullen gegarandeerd worden via een charter dat tot doel heeft om enkel die bedrijven toe te laten tot Blue Gate Antwerp die overeenstemmen met het ambitieniveau van de publieke initiatiefnemers.
 
Locatie

Het bedrijventerrein Blue Gate Antwerp start aan de Generaal Armstrongweg (waar de blauwe Elia-centrale staat) en loopt verder langs beide kanten van de d’Herbouvillekaai tot aan BP. Naar onder toe loopt het terrein langs de spoorweg tot aan de Herenpolderbrug en de Krugerbrug. In totaal is Blue Gate Antwerp 113 hectare groot. Een kleine 40 hectare is nog in concessie tot 2035 bij de bedrijven BP, Q8, Avia/Alca Petroleum en Atab.

Webdesign Desk02