Verdere professionalisering vastgoedmakelaars

Freddy Michiels

Net voor hij benoemd werd tot minister-president van het Waals Gewes, nam Willy Borsus nog enkele maatregelen die de verdere professionalisering van de vastgoedmakelaars moest bevorderen, specifiek voor de syndici.

De voorbije jaren hebben de vastgoedmakelaars zich ongetwijfeld geprofessionaliseerd. Maar er moest nog verder worden gegaan volgens Willy Borsus, onder meer in de bescherming van de mede-eigenaars ten aanzien van de syndicus. Daarom stelt hij een hervorming voor die door de ministerraad nog voor het zomerreces werd goedgekeurd. Deze bestaat uit het volgende:

Meer actiemiddelen voor de klagers

Een persoon die een klacht heeft ten aanzien van een vastgoedmakelaar en die zijn klacht geklasseerd ziet zonder gevolg door de rechtskundig assessor, zal voortaan een herziening van deze beslissing kunnen vragen bij een rechtskundig assessor-generaal. Er wordt dus een vorm van beroep ingevoerd.

Meer transparantie in de tuchtprocedure

De voorlopige maatregelen en de definitieve tuchtbeslissingen zullen ambtshalve gecommuniceerd worden aan de klagers. Bovendien zullen specifieke maatregelen voorzien worden voor het informeren van de verenigingen van mede-eigenaars (de verenigingen van mede-eigenaars die beheerd worden door een syndicus die veroordeeld werd tot een schorsing zonder uitstel van meer dan een maand of tot een schrapping, moeten in principe geïnformeerd worden door de syndicus over deze beslissingen).

De introductie van de kwaliteitsrekening in de wet

Het gaat hier om een derdenrekening, met andere woorden een algemene rekening waarop de fondsen van derden beheerd worden en een rubriekrekening die een geïndividualiseerde rekening is per cliënt/dossier. Het onderscheid tussen de eigen fondsen van de vastgoedmakelaar en de fondsen van derden, dat momenteel al een deontologische verplichting is, zal een wettelijke verplichting worden, zoals al voorzien is voor advocaten, notarissen en gerechtsdeurwaarders. Dit systeem zal de cliënten van makelaars beschermen tegen de insolvabiliteit van de professional.

Meer slagkracht voor het BIV

Het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars zal aan de rechter volgens een spoedprocedure (in kortgeding) – onder andere – de aanstelling kunnen vragen van een voorlopig bewindvoerder en de blokkering van de toegang van de vastgoedmakelaar tot de rekeningen op basis van de spoedprocedure voorzien in het Gerechtelijk Wetboek. Het doel bestaat erin de mede-eigenaars preventief te beschermen in afwachting van een beslissing over de mogelijke schuld.

Deze maatregelen komen bovenop een maatregel die reeds op 1 januari 2016 in werking trad, namelijk de collectieve verzekering. Deze biedt de consument een betere bescherming omdat elke vastgoedmakelaar die ingeschreven is bij het BIV gedekt is door deze verzekering die ook de verduistering van fondsen door de vastgoedmakelaar dekt in geval van insolvabiliteit van deze laatste.

Bovendien is de verplichting tot inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen van het mandaat van de syndicus (zowel de professionele als de niet-professionele) voor elke vereniging van mede-eigenaars die hij beheert op 1 april 2017 in werking getreden. De verenigingen van mede-eigenaars hebben nog tot 1 april 2018 om dit te doen. Dit maakt het onder andere mogelijk om beter te communiceren naar de mede-eigenaars als een klacht resulteert in de schorsing of de schrapping van de syndicus wanneer het goede beheer van de vereniging van mede-eigenaars ter discussie wordt gesteld.

Toemaatje - In België zijn 9.887 erkende vastgoedmakelaars, bemiddelaars, syndici en rentmeesters actief. Er zijn meer dan 180.000 gebouwen met meerdere appartementen en ongeveer 1.200.000 woningen.

Webdesign Desk02