Wet Continuïteit Ondernemingen is een helpende hand van de overheid

Redactie
Wet continuiteit ondernemingen.jpg(image/jpeg)

De Wet Continuïteit Ondernemingen van 30 januari 2009 beoogt ondernemingen in moeilijkheden maximale kansen te geven om de moeilijkheden te overwinnen en de onderneming of een onderdeel ervan te redden. Wat houdt dit in?

De procedure gerechtelijke reorganisatie werd door de wetgever opgevat vanuit de optiek dat bij de opening van de procedure de ondernemer verschillende keuzes kan maken en de overschakeling van de ene keuze naar de andere vlot moet verlopen. De doelstelling van de procedure gerechtelijke reorganisatie kan zijn: het sluiten van een minnelijk akkoord met één of meerdere schuldeisers, het sluiten van een collectief akkoord, de overdracht van het geheel of een deel van de onderneming onder gerechtelijk gezag.

Zorg voor waardebehoud

De procedure is dus opgevat als een portaal waarbij aan de ondernemer verschillende opties ter beschikking worden gesteld voor het doorvoeren van een reorganisatie. Eens de procedure geopend kan er niet meer worden uitgevoerd. Opening van de procedure is mogelijk zodra de continuïteit van de onderneming onmiddellijk of op termijn bedreigd is. Een oplossing dient er nog niet te zijn. De goede trouw is niet langer een voorwaarde voor de procedure te openen.

De staat van faillissement sluit niet uit dat de procedure kan worden geopend. Vanuit het oogpunt van waardebehoud kan men dus ook een virtueel failliete onderneming toelaten tot de reorganisatie, al was het maar om een onderdeel ervan via overdracht in going concern te  behouden.

De procedure wordt ingeleid door een verzoekschrift aan de rechtbank, ondertekend door de schuldenaar of zijn advocaat. De wetgever somt de stukken op die bij het verzoekschrift dienen te worden gevoegd. Voor sommige stukken echter is de neerlegging later mogelijk, binnen de veertien dagen van de start van het verzoekschrift. De voorzitter van de rechtbank wijst onmiddellijk na de neerlegging van het verzoek een “gedelegeerd rechter” aan, een beroepsmagistraat, de voorzitter uitgezonderd of een rechter in handelszaken.

Snelle afhandeling

De eerste opdracht van de rechter bestaat erin om bij de rechtbank verslag uit te brengen over de ontvankelijkheid en de gegrondheid van het verzoek en over elk element dat nuttig is voor de beoordeling. De rechtbank behandelt de zaak in raadkamer binnen de 10 dagen na neerlegging van het verzoek. Indien de voorwaarden tot opening van de procedure vervuld zijn, verklaart de rechtbank de procedure van gerechtelijke reorganisatie geopend en bepaalt ze de duur van de opschorting, die niet langer mag zijn dan zes maanden.

Hoewel bijstand niet verplicht is, is het toch aan te raden dat de ondernemer zich laat bijstaan, zowel op juridisch vlak als op boekhoudkundig vlak.

Buiten elke procedure heeft de nieuwe wet ook nog andere mogelijkheden ingevoerd om de redding van de onderneming in moeilijkheden te vergemakkelijken. Op verzoek van de schuldenaar kan de voorzitter van de rechtbank ook een ”ondernemingsbemiddelaar” aanstellen, om de reorganisatie van de onderneming te vergemakkelijken.

Wanneer kennelijke en grove tekortkomingen van de schuldenaar of van zijn organen de continuïteit van de onderneming in gevaar brengen en de gevraagde maatregel van die aard is, dat ze de continuïteit kan vrijwaren, kan de voorzitter van de rechtbank op verzoek van elke belanghebbende, ingesteld volgens de vormen van het kortgeding, één of meer “gerechtsmandatarissen” aanstellen. De schuldenaar kan ook aan al zijn schuldeisers of aan twee of meer onder hen een “minnelijk akkoord” voorstellen met het oog op de gezondmaking van zijn financiële toestand of de reorganisatie van zijn onderneming en dit buiten elke procedure om. De partijen bepalen vrij de inhoud van dit akkoord dat derden niet bindt. De neerlegging van dergelijk akkoord ter griffie van de rechtbank, beschermt het in zekere mate bij een later faillissement.

Laat ons deze wet even toelichten aan de hand van een voorbeeld.

Proost uit Turnhout is een goed voorbeeld

Het bijna 100-jarige boekdruk- en boekbinderijbedrijf Proost N.V. uit Turnhout is in heel Europa bekend om zijn kwaliteitswerk. Door de verslechterende economische conjunctuur en mede door sterke concurrentie vanuit China en de Oostbloklanden, daalt de winstgevendheid van het produceren van boeken en andere publicaties. Daardoor lopen de verliezen op en komt de continuïteit in gevaar.

Dankzij een succesvol afgeronde WCO-procedure (Wet Continuïteit Ondernemingen) maakt Proost N.V. thans een doorstart door, waarbij een nieuw bedrijf met dezelfde naam de activiteiten, en het sociaal passief, overneemt van de oude Proost.  Op deze manier wordt 75% van de werkgelegenheid, zijnde 109 arbeiders en 32 bedienden, gered.

Er is gekozen voor het speciale statuut van de “Wet Continuïteit Ondernemingen”. De WC0 type 3, welke de overname regelt van een gedeelte van de materiële activa en personeel door een andere onderneming. Deze procedure verloopt onder toezicht van de Rechtbank van Handel te Turnhout met als toezichthouders twee gerechtsmandatarissen en één gedelegeerd rechter. De procedure werd op 18 februari gestart en de overname door Splichal N.V. is op vrijdag 27 april 2012 door de Rechtbank van Handel gehomologeerd.

De overnemer is het bekende Turnhouts bedrijf Splichal NV. Om deze overname te realiseren volgt eerst een kapitaalsverhoging van € 1.100.000. Deze wordt onderschreven voor 45% door Proost Industries N.V. ( Axxess Partners via Proost Industries), 45% door Sica Invest, een beursgenoteerde investeringsmaatschappij en10% door de CEO, Hans Sanders. Verder is er voor de noodzakelijke aanvullende financiële leningen gezorgd alsook de overname van de lopende leasingcontracten.

De overname houdt in dat naast het grootste gedeelte van de materiële activa er 109 arbeiders en 32 bedienden naar de nieuwe entiteit overgaan en dat het grootste gedeelte van het fabriekspand wordt verder gehuurd. Verder wordt de naam Proost NV overgenomen en heeft de naamswijziging van Splichal NV naar Proost NV plaatsgevonden.

De kans is groot dat deze wet op de continuïteit van ondernemingen ook een reddingsboei is voor nog meer bedrijven, die lijden onder de crisis.

Webdesign Desk02