De verjaringsstuitende ingebrekestelling door een advocaat is een feit

Dirk Rochtus
RvB Advocaten

Lange Leemstraat 53 - 2018 Antwerpen

rochtus@rvbadvoca…

Dirk Rochtus, vennoot

Al te vaak wachten schuldenaars opzettelijk lang met betalen. Zij hopen dat de vordering verjaart. Om dat te voorkomen, is een schuldeiser verplicht om bij dagvaarding een gerechtelijke procedure in te leiden. Dit met alle daarmee gepaard gaande gerechtskosten en zonder enige garantie op een succesvolle invordering. De wetgever oordeelde terecht dat alle partijen gediend zijn met een wetwijziging.

U onthoudt alvast dat de wijziging van art. 2244 van het Burgerlijk Wetboek aan de schuldeiser een onmiskenbaar voordeel verschaft door aan de door een advocaat opgestelde en ondertekende ingebrekestelling een bijzonder karakter te verlenen. Zo heeft de aangetekende ingebrekestelling tegen ontvangstbewijs, en die door de advocaat gebeurt onder bepaalde, strikte voorwaarden, een verjaringsstuitende werking. Het gaat hier wel degelijk om stuiting en niet om de schorsing van de verjaring. De ingebrekestelling dient dan ook verzonden te worden binnen de oorspronkelijke verjaringstermijn; welke termijn afhankelijk is van het soort vordering.

De nieuwe wet zorgt er voor dat de advocatenbrief de verjaring stuit voor maximaal één jaar. Indien de door de wet bepaalde verjaringstermijn minder dan één jaar bedraagt (transportsector), is de duur van de verlenging evenwel dezelfde als deze van de verjaringstermijn.

Om verjaringsstuitende werking te hebben, moet de ingebrekestelling inhoudelijk minimaal en uitdrukkelijk de in de wet opgesomde vermeldingen bevatten. Ook dient de advocaat tevoren aan de hand van een administratief document de woonplaats van de schuldenaar te verifiëren. In geval van een bekende en van de woonplaats afwijkende verblijfplaats geldt een afwijkende regeling.

De nieuwe wet zal eerstdaags van kracht zijn na publicatie in het Belgische Staatsblad.

Commentaar: De verjaringsstuitende ingebrekestelling door een advocaat zal de kmo’s tot voordeel strekken waar zij procedures - en de daarmee gepaard gaande gerechtskosten - voorkomt en de minnelijke regeling meer kans op slagen geeft.

Webdesign Desk02