Een efficiëntere wet betreffende de continuïteit van ondernemingen

Filip van Bergen (RvB Advocaten & Partners)
RvB Advocaten

Lange Leemstraat 53 - 2018 Antwerpen 

Deze WCO - wet wil ondernemingen in (tijdgelijke) moeilijkheden helpen. Tijdens een periode van opschorting wordt de onder-neming in moeilijkheden beschermd tegen haar schuldeisers en heeft de onderneming de opdracht te herstructureren met het oog op de redding van haar activiteiten.

Van bij de inwerkingtreding (2009) werd deze wet veel toegepast. Doch meestal te laat en te dikwijls werd er misbruik van gemaakt zodat het nut van de wet en ook het vertrouwen van de ondernemers dreigden verloren te gaan.
De reparatiewet die van kracht werd op 1 augustus 2013 wil de wet efficiënter maken. De toegang tot de procedure wordt verstrengd door aan de verzoeker de verplichting op te leggen de boekhoudkundige staat van activa en passiva en de liquiditeitsprognose, die bij het indienen van het verzoekschrift moeten worden meegedeeld aan de rechtbank, te laten opmaken door een bedrijfsrevisor, een extern accountant of erkende boekhouder -(fiscalist). De onderneming moet ook van bij de aanvang aangeven hoe zij zal saneren. Bij de indiening van een verzoek wordt voortaan ook een rolrecht van 1.000 euro geheven.

Inhoudelijk voorziet de reparatiewet een aantal bepalingen om misbruiken tegen te gaan. Alle schuldeisers moeten minstens 15% van hun schuldvordering recupereren en de algemeen bevoorrechte schuldeisers waaronder RSZ, btw en bedrijfsvoorheffing, mogen in het kader van het herstelplan niet minder krijgen dan de best behandelde gewone schuldeiser in de opschorting. In tegenstelling tot vroeger kan de rechtbank die vaststelt dat een herstelplan niet voldoet aan de voorwaarden de onderneming de kans geven een nieuw herstelplan op te stellen.

Indien een gerechtsmandataris wordt aangeduid die een overdracht van de onderneming moet nastreven zal deze laatste enkel kunnen overdragen aan een prijs die hoger is dan de liquidatiewaarde. Bovendien kunnen zij die enerzijds de onderneming in moeilijkheden controleren én anderzijds de controle hebben over rechten die noodzakelijk zijn om een doorstart mogelijk te maken, zelf enkel bieden indien zij deze rechten ook openstellen voor andere geïnteresseerden.

Indien er tijdig gebruik gemaakt wordt van de WCO – wet kan zij een zeer goed instrument vormen om een onderneming te redden. 

Webdesign Desk02